Mr. Shula

Email: shula@dadeschools.net

Ms. Chiang-Lara

Email: elizabethlara@dadeschools.net

Ms. Perdomo

Email: ejperdomo@dadeschools.net

Ms. Davis

Email: sdavis@dadeschools.net

Ms. Toro

Email: ltoro777@dadeschools.net

Ms. Williams-Thomas

Email: lisathomas@dadeschools.net

 

Mr. Kallan

Email:dkallan@dadeschools.net